Kredyty Hipoteczne

Drogi Kliencie,
Twój kredyt przenieśliśmy do Millennium Banku Hipotecznego S.A. Cieszymy się, że zostałeś naszym klientem. Znajdziesz tutaj przydatne informacje związane z przeniesieniem kredytu i jego obsługą. Kredytów hipotecznych udziela Bank Millennium S.A.

Proces przenoszenia kredytów hipotecznych

W ramach Grupy kapitałowej Banku Millennium powstał Millennium Bank Hipoteczny S.A., którego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych. Podstawę emisji stanowią wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką przenoszone sukcesywnie z Banku Millennium.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami związanymi z przenoszeniem kredytów hipotecznych do Millennium Banku Hipotecznego. Informacje te dotyczą Klientów, którzy otrzymali z Banku Millennium zawiadomienie o zamiarze przeniesienia ich kredytu do Millennium Banku Hipotecznego.

Informacja o oprocentowaniu kredytu,
opłatach i prowizjach

Informacja o wysokości opłat i prowizji stosowanych do umów o kredyt hipoteczny, przeniesionych z Banku Millennium S.A. do Millennium Banku Hipotecznego S.A.

Klientów posiadających kredyt przeniesiony do Millennium Banku Hipotecznego S.A. (dalej „Bank”) obowiązują opłaty i prowizje wskazane w danej umowie o kredyt hipoteczny, w tym w cenniku stanowiącym integralną część takiej umowy.

Informacja o stosowanych stawkach oprocentowania kredytów hipotecznych na podstawie umów o kredyt hipoteczny, przeniesionych z Banku Millennium S.A. do Millennium Banku Hipotecznego S.A.

Kredyt hipoteczny jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, określonej w danej umowie o kredyt hipoteczny. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest przez Bank jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M (trzymiesięczna stawka WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate) oraz marży Banku określonej w danej umowie o kredyt hipoteczny - z zastrzeżeniem określonego w umowie oprocentowania minimalnego. Marża Banku jest niezmienna w całym okresie kredytowania. Administratorem stopy referencyjnej WIBOR jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stopa referencyjna WIBOR 3M jest ustalana zgodnie z Regulaminem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, wydawanym przez tę spółkę. Informacja o aktualnej wartości stopy WIBOR jest dostępna m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Informacja o oprocentowaniu karnym od zadłużenia przeterminowanego

Oprocentowanie karne od zadłużenia przeterminowanego 23,00%

 
Oprocentowanie karne od zadłużenia przeterminowanego ustalane jest zgodnie z zasadami opisanymi w umowie kredytowej i stanowi czterokrotność stopy lombardowej, przy czym oprocentowanie to nie przekracza w stosunku rocznym stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego.

Oprocentowanie okresowo stałe

Stała stopa procentowa kredytu hipotecznego w okresie 5 lat

Możesz skorzystać ze zmiany oprocentowania swojego kredytu z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie okresowo stałe na okres 5 lat.

Może Cię to zainteresować, jeśli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami, które wpływają na wysokość stawki referencyjnej WIBOR 3M. Na bazie tej stawki zostało ustalone oprocentowanie zmienne dla Twojego kredytu. Po zmianie oprocentowania z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie okresowo stałe, rata Twojego kredytu nie będzie się zmieniać przez 5 lat pod warunkiem spełnienia przez Ciebie warunków umowy o kredyt, które dotyczą korzystania z dodatkowych usług Banku Millennium S.A. W przeciwnym wypadku, oprocentowanie okresowo stałe zostanie podwyższone na okres trzech miesięcy o wartość 0,3% lub 0,5% w zależności od wariantu obniżki wskazanego w umowie.

Jak to działa?

Zmiana oprocentowania na oprocentowanie okresowo stałe wymaga podpisania aneksu do umowy o kredyt. Możesz zmienić oprocentowanie na okresowo stałe, jeśli do spłaty kredytu pozostało Ci przynajmniej 60 rat. Wniosek o aneks złożysz w dowolnym oddziale Banku Millennium S.A. Twój wniosek będzie podlegał ocenie i jeśli będzie ona pozytywna, poinformujemy Cię o możliwości zmiany rodzaju oprocentowania i przygotowanym aneksie do podpisu. Na 30 dni przed upływem 5-letniego okresu obowiązywania oprocentowania okresowo stałego możesz złożyć w oddziale Banku Millennium wniosek o ustalenie nowego oprocentowania okresowo stałego na kolejny 5-letni okres trwania umowy o kredyt oraz podpisać nowy aneks. W przypadku braku zawarcia nowego aneksu, Twój kredyt będzie posiadał w dalszym okresie oprocentowanie zmienne ustalone w umowie o kredyt.

Poniżej znajdziesz tabelę oprocentowania okresowo stałego:

Tabela oprocentowania

LTV oznacza aktualne saldo udzielonego kredytu do wartości nieruchomości
Oprocentowanie okresowo stałe
LTV do 60%  
7,48%
LTV od 60,01% do 80%  
7,58%  
LTV od 80,01% do 90%  
8,38%  
LTV oznacza aktualne saldo udzielonego kredytu do wartości nieruchomości
LTV do 60%  
LTV od 60,01% do 80%  
LTV od 80,01% do 90%  
Oprocentowanie okresowo stałe
7,48%
7,58%  
8,38%  
 • I. Oprocentowanie okresowo stałe oznacza oprocentowanie stałe przez 60 miesięcy od dnia wejścia w życie aneksu do umowy kredytu, który je wprowadza.
  II. Po zakończeniu okresu oprocentowania stałego, kredyt będzie oprocentowany stopą zmienną, chyba że w aneksie do umowy kredytu strony uzgodnią nową, stałą stopę procentową na kolejny okres.
  III. Podpisanie aneksu, który wprowadza oprocentowanie okresowo stałe, możliwe jest, jeśli pozostały okres do spłaty kredytu wynosi co najmniej 60 miesięcy.
  IV. Oprocentowanie podane w tabeli nie uwzględnia warunków promocji, dla posiadaczy konta osobistego i karty kredytowej w Banku Millennium S.A., które są określone w umowie kredytu.

  Oprocentowanie obowiązuje od 1 września 2023 r.

Przy podjęciu decyzji o zmianie oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe pomocne będą dla Ciebie poniższe informacje:
 
Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie kredytu hipotecznego zmienia się wraz ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 3M.

Oprocentowanie kredytu stanowi sumę marży Banku i stawki referencyjnej WIBOR 3M, gdzie:

 • marża Banku to element oprocentowania kredytu hipotecznego, który zazwyczaj nie zmienia się w okresie obowiązywania umowy; wyjątkiem są promocje, czasowe oferty, oferty w ramach sprzedaży łączonej tj. z innymi, odrębnymi produktami lub usługami finansowymi Banku Millennium S.A.;
 • stawka referencyjna WIBOR 3M to zmienna część oprocentowania kredytu - jest ona wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W okresie stosowania oprocentowania zmiennego występuje ryzyko zmiany stawki referencyjnej WIBOR 3M. Oznacza to, że w przypadku wzrostu stawki referencyjnej WIBOR 3M oprocentowanie Twojego kredytu wzrośnie, co wiąże się również ze wzrostem wysokości raty, a w konsekwencji ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu.

Jeśli Twoja umowa o kredyt zawiera postanowienia w zakresie minimalnego oprocentowania równego marży Banku, a stawka referencyjna WIBOR 3M przyjmie wartość zero lub wartość ujemną, oprocentowanie kredytu będzie równe wysokości marży Banku.

Stawka referencyjna WIBOR 3M nie jest ustalana przez Bank, a przez administratora wskaźnika referencyjnego, tj. podmiot, który sprawuje kontrolę nad jego opracowywaniem. Aktualnie administratorem dla stawki referencyjnej WIBOR 3M jest GPW Benchmark S. A., który ustala tę stawkę na podstawie Regulaminu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.


Wysokość stawki referencyjnej WIBOR 3M zależy od wielu czynników, na przykład:

 • wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
 • inflacji,
 • podaży pieniądza,
 • sytuacji gospodarczej,
 • wysokości PKB (Produkt Krajowy Brutto),
 • zmiany polityki pieniężnej kraju,
 • czynników zewnętrznych (jak krachy na giełdach, kryzysy finansowe, nieprzewidziane zdarzenia o charakterze globalnym np. wojny, pandemie).

Szczegółowe informacje na temat stawki referencyjnej WIBOR 3M, w tym dokumentacja dotycząca sposobu jej ustalania, są dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark S.A. Informacja o wysokości WIBOR 3M podawana jest do publicznej wiadomości i dostępna również w dziennikach ogólnopolskich oraz na stronach ekonomicznych portali internetowych.


Poniżej znajduje się wykres przedstawiający historię stawki referencyjnej WIBOR 3M od 2008 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie historycznych notowań stawki referencyjnej WIBOR 3M, danych fixingu stawek referencyjnych na stronie internetowej GPW Benchmark S.A.

W przypadku długoterminowego kredytu hipotecznego, poziom stawek referencyjnych, od których zależy jego oprocentowanie, może wielokrotnie ulec zmianie, co może zmienić wysokość oprocentowania kredytu.

Oprocentowanie okresowo stałe

Oprocentowanie okresowo stałe Twojego kredytu w okresie 5 lat jest niezmienne, z zastrzeżeniem możliwości jego podwyższenia w przypadku niespełnienia przez Ciebie warunków umowy o kredyt, które dotyczą korzystania z dodatkowych usług Banku Millennium S.A.. Wysokość Twojej raty nie zmieni się przez cały 5-letni okres, ponieważ nie jest zależna od zmiany stawki referencyjnej WIBOR 3M. W okresie obowiązywania oprocentowania okresowo stałego – w związku z zawarciem przez Ciebie aneksu do umowy o kredyt - nie możesz zmienić oprocentowania okresowo stałego na oprocentowanie zmienne.

Przy kredycie z oprocentowaniem okresowo stałym występuje ryzyko, że wysokość raty może być wyższa, niż przy oprocentowaniu zmiennym, gdzie rata jest obliczana na podstawie aktualnej stawki referencyjnej WIBOR 3M.


Oprocentowanie okresowo stałe to:

 • Niezmienna wysokość raty przez 5 lat (przy spełnieniu warunków umowy o kredyt w zakresie korzystania z dodatkowych usług Banku Millennium S.A.) W przeciwnym wypadku, oprocentowanie okresowo stałe zostanie podwyższone na okres trzech miesięcy o wartość 0,3% lub 0,5% w zależności od wariantu obniżki wskazanego w umowie
 • Możliwość wielokrotnego złożenia wniosku o ustalenie oprocentowania okresowo stałego na kolejny 5-letni okres
 • Stałe koszty kredytu przez 5 lat, w przypadku zmiany stawki referencyjnej WIBOR 3M
 • Brak możliwości przejścia na oprocentowanie zmienne w trakcie 5-letniego okresu, w którym kredyt posiada oprocentowanie stałe
 • Brak możliwości skorzystania z oferty oprocentowania okresowo stałego w przypadku, gdy pozostały okres do spłaty Twojego kredytu będzie krótszy niż 5 lat.

O ustawowych wakacjach kredytowych na rok 2022 i 2023

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach i chcesz zawiesić jego spłatę sprawdź, czy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące

 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

Warunki skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych

Z wakacji kredytowych możesz skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełniasz te warunki:

 • Masz kredyt w złotówkach

 • Umowa została zawarta w celu zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych

 • Umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty

Pamiętaj o tym, że …

 • Aby skorzystać z wakacji musisz złożyć wniosek w formie papierowej albo elektronicznej

 • Wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane raty kredytu. Wakacje polegają na przesunięciu spłaty kredytu w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania o wnioskowany okres zawieszenia. Za okres wakacji kredytowych nie naliczymy Ci odsetek.

 • Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat i składek związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki w terminach ich płatności, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.

 • Jeżeli korzystasz ze standardowych wakacji kredytowych (zawieszenie spłaty jednej raty kredytu raz w roku kalendarzowym), to gdy złożysz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, skrócimy czas trwania standardowych wakacji.

Informację o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.


Jak złożyć wniosek?


Wniosek możesz złożyć w Millenet lub w placówce Banku Millennium S.A. Wniosek w placówce może złożyć jeden kredytobiorca (za wiedzą i zgodą pozostałych współkredytobiorców).
Nie ma możliwości wnioskowania poprzez aplikację mobilną.

 

Jak złożyć wniosek w Millenet

 

Krok 1

Zaloguj się do Millenetu. W sekcji Moje produkty kliknij w kafel z kredytem hipotecznym, którego spłatę chcesz zawiesić i wybierz Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.
Możesz też wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

 

Krok 2

Wypełnij wniosek: wskaż czas, na jaki chcesz zawiesić spłatę swojego kredytu (1 lub 2 miesiące).

 

Krok 3

Spłatę Twojego kredytu zawiesimy z dniem, w którym otrzymamy wniosek i w Millenet udostępnimy Ci potwierdzenie zawieszenia spłaty.

 

Jeśli chcesz zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godziny 19:00.

 

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego znajdziesz w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

O Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możesz skorzystać, jeśli:

 • spłacasz kredyt hipoteczny w Millennium Banku Hipotecznym S.A.
 • jesteś w trudnej sytuacji finansowej.

Rodzaje wsparcia

1. Dofinansowanie rat kredytu hipotecznego

Dofinansowanie polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego określonej kwoty z przeznaczeniem na spłatę raty Twojego kredytu. Dofinansowanie stanowi równowartość Twojej raty, jednak nie więcej niż 2000 zł miesięcznie i jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Okres przekazywania dofinansowania może być krótszy, jeżeli w trakcie 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a status osoby bezrobotnej był warunkiem otrzymania wsparcia).

Zwrot dofinansowania następuje w równych nieoprocentowanych ratach przez 12 lat na podstawie harmonogramu spłat, a rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej raty dofinansowania.

Jeśli spłacisz 100 rat uzyskanego dofinansowania bez opóźnienia, możesz wnioskować o umorzenie pozostałej do zwrotu jego części.

2. Pożyczka na spłatę zadłużenia

Pożyczkę na spłatę zadłużenia możesz otrzymać w sytuacji, gdy kredytowana nieruchomość została sprzedana, a kwota otrzymana ze sprzedaży nie pokryła całego kredytu hipotecznego.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 72 000 zł i jest przekazywana jednorazowo przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek w Millennium Banku Hipotecznego celem dokonania spłaty kredytu hipotecznego. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki na spłatę zadłużenia jest dostarczenie umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Warunki

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możesz skorzystać, jeśli posiadasz tylko jedną nieruchomość oraz spełnisz co najmniej jeden z warunków:

 • w dniu złożenia wniosku masz status bezrobotnego, straciłeś pracę lub pracę stracił jeden z kredytobiorców, w przypadku gdy kredyt hipoteczny jest wspólny (z wykluczeniem rozwiązania przez kredytobiorcę umowy o pracę za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy kredytobiorcy)
 • rata kredytu hipotecznego przekracza 50 % dochodów twojego gospodarstwa domowego
 • twój miesięczny dochód* po odjęciu raty kredytu hipotecznego nie przekracza 1552 zł dla gospodarstwa jednoosobowego lub 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego

* Wskazane powyżej kwoty dochodu określone zostały zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kiedy nie można skorzystać ze wsparcia?

 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie (chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy – w takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu hipotecznego nie może przekroczyć 36 miesięcy)
 • jeżeli umowa kredytu hipotecznego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
 • jeżeli przysługuje Ci świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku lub 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie jesteś/byłeś właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, posiadasz inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków

Weź kredyt hipoteczny w Banku Millennium S.A.


KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. UDZIELA BANK MILLENNIUM S.A.
Jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny sprawdź ofertę Banku Millennium S.A.