Listy zastawne

Listy zastawne są jednymi z najbezpieczniejszych papierów dłużnych na świecie. Zabezpieczeniem listu zastawnego są wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

Listy zastawne

jako papiery dłużne

List zastawny jest dłużnym papierem wartościowym, stwierdzającym zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego posiadaczowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy oraz w ustalonych terminach zgodnie z warunkami emisji należnych odsetek. Podstawę emisji listów zastawnych stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych. Listy zastawne charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym. Zasady zabezpieczenia listów zastawnych oraz ich emisji reguluje w Polsce Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

 

Program emisji listów zastawnych