Listy zastawne jako papiery dłużne

List zastawny jest dłużnym papierem wartościowym, stwierdzającym zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego posiadaczowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy oraz w ustalonych terminach zgodnie z warunkami emisji należnych odsetek. Podstawę emisji listów zastawnych stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych. Listy zastawne charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym. Zasady zabezpieczenia listów zastawnych oraz ich emisji reguluje w Polsce Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

 

Program emisji listów zastawnych

Serie listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego S.A.

Hipoteczne listy zastawne emitowane są w ramach programu emisji hipotecznych listów zastawnych ustanowionego uchwałą Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A. z dnia 28 października 2021 r.

Numer serii Kod ISIN Data emisji Data wykupu Wartość serii (PLN) Oprocentowanie Waluta Rating emisji Miejsce notowań Oznaczenie hipotecznych listów zastawnych*
1 PLMLNBH00014 12.06.2024 11.06.2027 300 000 000 WIBOR 3M+
57 p.b.
PLN AAA /stable (Fitch Ratings)** Rynek równoległy regulowany GPW (Catalyst) Europejski list zastawny (premium)


*Zgodnie z art. 7d ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 140 poz. 940 z późniejszymi zmianami) list zastawny może być oznaczony jako „europejski list zastawny” lub „europejska obligacja zabezpieczona” wraz z tłumaczeniem tego oznaczenia na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej. List zastawny spełniający wymogi określone w art. 129 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.3) ), może być oznaczony jako „europejski list zastawny (premium)” lub „europejska obligacja zabezpieczona (premium)” wraz z tłumaczeniem tego oznaczenia na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej.

**Do dnia 02.07.2024 r. rating na poziomie: AA+ /positive, od dnia 03.07.2024 r. . rating na poziomie: AAA /stable