Millennium Bank Hipoteczny S.A.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A.

O Banku

16 czerwca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie Millennium Banku Hipotecznego S.A. 9 lipca 2020 r. nastąpiło zawiązanie spółki Millennium Bank Hipoteczny S.A., której jedynym akcjonariuszem jest Bank Millennium S.A. Aktualnie Millennium Bank Hipoteczny S.A. jest w trakcie uzyskiwania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności operacyjnej.
 
Millennium Bank Hipoteczny S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych przeniesionych z Banku Millennium S.A.
 
Listy zastawne są jednymi z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na świecie. Przeniesienie wierzytelności pozwala na finansowanie kredytów hipotecznych długoterminowymi listami zastawnymi sukcesywnie eliminując niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów.
 
Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000852039 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 521-390-45-67 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 40 000 000,00 złotych

WŁADZE BANKU
 
Skład Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A.

Agata Chrzanowska

Prezes Zarządu

Adam Berent

Członek Zarządu

Artur Kulesza

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Millennium Banku Hipotecznego S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 r. Od roku 1993 posiada tytuł MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii.

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses (UBP), działającym później pod nazwą Banco Mello. Pełnił obowiązki zarządzającego funduszem a później w banku, jako szef Pionu Finansowego, odpowiedzialny był m.in. za skarb i rynki kapitałowe, operacje papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie kapitałem oraz relacje z inwestorami. Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues (BCP) w roku 2000, Pan Fernando Bicho pracował w Centrum Korporacyjnym BCP, a od czerwca 2001 r. sprawował funkcję szefa Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.

Od 1 sierpnia 2002 r. Członek Zarządu Banku Millennium S.A. (CFO – Dyrektor Finansowy), a od 20 kwietnia 2012 r. Wiceprezes Zarządu. Od 3 czerwca 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Wiceprezes Zarządu Euro Banku S.A.